кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземних мов

Освіта

  • диплом спеціаліста Кам’янець-Подільського державного університету / 2003 р., викладач англійської і німецької мов та зарубіжної літератури;
  • диплом кандидата педагогічних наук (13.00.04 – теорія і методика професійної освіти, 2008р.)

Професійна діяльність

  • 2012-по даний час доцент кафедри іноземних мов Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка;
  • 2009-2012 – старший викладач кафедри іноземних мов Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка;
  • 2004-2007 – аспірант Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка;
  • 2003-2004 – асистент кафедри іноземних мов Кам’янець-Подільського державного університету.

Автор понад 40 публікацій.

Наукові інтереси

  • методика навчання англійської мови (у т.ч. для спеціальних цілей)

Публікації (за останні роки)

1. Трофименко А.О. Використання сучасних педагогічних технологій як одна з умов формування методичної компетентності майбутнього вчителя англійської мови / Анастасія Олександрівна Трофименко / Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : збірник наукових праць / укладачі : І. В. Ковальчук, Л. М. Коцюк, С. В. Новоселецька. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2015. – Вип. 53. – С. 322-325.
2. Трофименко А.О. Основні підходи викладання ESP у вузах/ Анастасія Олександрівна Трофименко / Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : Збірник наукових праць : Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. – Випуск 12 (55). Частина 2. – Рівне : РДГУ, 2015. – С. 361-366.
3. Трофименко А. О. Дискурсивна компетенція як базовий компонент у навчанні ESP / Анастасія Олександрівна Трофименко // Збірник наукових праць молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2015. – Вип. 7.
4. Трофименко А.О. Особливості тестового контролю при вивченні ESP / Анастасія Олександрівна Трофименко // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів : вип. 14, у 3-х т. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2015. – Т. 3. – С. 59 – 60.
5. Трофименко А. О. Формування у студентів здатності іншомовного спілкування в професійних, ділових та наукових сферах / Анастасія Олександрівна Трофименко // Методика викладання філологічних дисциплін у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах : Матеріали ІV Регіональної науково-практичної конференції 24 вересня 2015 р. – Кам’янець-Подільський : Аксіома , 2015. – С.  64-65. 65.
6. Трофименко А. О. Формування інноваційної моделі професійної діяльності майбутніх учителів англійської мови у початкових класах / Анастасія Олександрівна Трофименко // Актуальні проблеми підготовки майбутніх учителів початкової школи в умовах гуманізації вищої освіти : матеріали всеукр. наук.-практ. конфер. (Хмельницький, 26 лютого 2015р.) / [уклад. О.Р. Поляновська, С.В. Чернюк]. – Хмельницький : ХГПА, 2015. – С. 143 – 145.
7. Трофименко А. О. Рефлексивний стиль мислення як чинник формування навчальних компетентностей студента / Анастасія Олександрівна Трофименко // Неперервна педагогічна освіта : стан,
проблеми, перспективи : матеріали Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції / (м. Умань, 24 квітня 2015 року), ред. кол. : О. І. Безлюдний, Т. Д. Кочубей, Б. А. Якимчук та ін. – Умань : ФОП Жовтий, 2015. – С. 113-115.
8. Трофименко А. О. Формування іншомовних комунікативних компетенцій майбутніх учителів англійської мови / Анастасія Олександрівна Трофименко // Педагогічна освіта: теорія і практика : зб. наук. праць / Кам’янець-Подільський національний університет ім.І.Огієнка; Інститут педагогіки НАПН України. – Кам’янець-Подільський, 2015. – Вип. 18 (1-2015). – С. 115-120. Стаття у збірнику, внесеного до наукометричної бази даних Index Copernicus.
9. Трофименко А. О. Міждисциплінарна координація у навчанні ESP та фахових дисциплін. Збірник наукових праць молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016. Вип. 7.
10. Трофименко А. О. Класифікація та функції професійно-орієнтованого читання в освітній діяльності студентів при вивченні ESP. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : зб. за підсумками звітної наук. конференції викладачів, докторантів і аспірантів. Вип. 15, у 3-х т.  Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016. Т 3. С.52-53.
11. Трофименко А. О. Міждисциплінарний підхід в предметно-іншомовній інтеграції. Методика викладання філологічних дисциплін у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах: Матеріали V Регіональної науково-практичної конференції 20 жовтня 2016 р. Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2016.  С. 75 -77.
12. Трофименко А. О. Особливості формування прагматичної компетенції у міжкультурній комунікації. Наукова дискусія: теорія, практика, інновації : матеріали VI Міжнародної науково-практичної
конференції (м. Київ, 25-26 березня 2016 р.) / ГО «Інститут освітньої та молодіжної політики»; Науково-навчальний центр прикладної інформатики НАН України. Київ : ГО «ІОМП», 2016. С. 12 – 14.
13. Трофименко А. О. Комунікативний підхід до навчання іноземних мов в лінгводидактичній комунікативно-когнітивній парадигмі. Актуальные научные исследования в современном мире : Х Междунар. научн. конф., 23-24 февраля 2016 г., Переяслав-Хмельницкий. // Сб. научных трудов. Переяслав-Хмельницкий, 2016. Вып. 10, ч. 4. С. 143-144.
14. Трофименко А. О. Компетентнісна парадигма сучасної іншомовної освіти у процесі професійної підготовки майбутнього вчителя. Педагогічна освіта: теорія і практика : зб. наук. праць / Кам’янець-Подільський національний університет ім. І.Огієнка; Інститут педагогіки НАПН України. Кам’янець-Подільський, 2016. Вип. 20 (1-2016). С. 183-187.
15. Трофименко А. О. Формування іншомовної комунікативної компетенції засобами використання прагматичних ситуацій. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія : Педагогіка і психологія : Зб. наук. праць. Випуск 44 / Редкол : В. І. Шахов (голова) та ін. Вінниця : ТОВ «Нілан ЛТД», 2016. С. 322-325.
16. Трофименко А. О. Реалізація функціонально-понятійного підходу у викладанні ESP. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : зб. за підсумками звітної наук. конференції викладачів, докторантів і аспірантів. Вип. 16, у 3-х т. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2017. Т 3. С.49-50.
17. Трофименко А. О. Принципи професійної лінгводидактики. Методика викладання філологічних дисциплін у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах: Матеріали VІ Регіональної науково-практичної конференції 23 листопада 2017 р. Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2017. С. 126-128.
18. Трофименко А. О. Переваги використання мобільних технологій у процесі вивчення англійської мови. Педагогічна освіта: теорія і практика : зб. наук. праць / Кам’янець-Подільський національний університет ім. І. Огієнка; Інститут педагогіки НАПН України. Кам’янець-Подільський, 2017. Вип. 22 (1-2017). С. 327-332.
19. Трофименко А. О. Принцип інтегрованості академічних знань та практичного досвіду при вивченні ESP. Методика викладання філологічних дисциплін у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах: Матеріали VІІ Регіональної науково-практичної конференції 23 листопада 2018 р. Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2018. С. 126 -128.
20. Трофименко А. О. Розвиток міжкультурної комунікативної компетенції в контексті глобалізації. English for Specific Purposes : збірник наукових тез / Ред. кол.: Д. М. Шевчук, І. В. Ковальчук, Г. В. Крайчинська. – Острог : Видав- ництво Національного університету «Острозька академія», 2018. Вип. 5. С. 153-156.
21. Трофименко А. О. Міжкультурна комунікація в освітньому процесі при вивченні ESP. Проблеми та перспективи сучасної науки: ІХ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція: тези доповідей, Дніпро, 28 вересня 2018 р. Ч. 1. Дніпро: НБК, 2018. С. 65-68.
22. Трофименко А. О. Метод занурення у формуванні міжкультурної компетенції молодших школярів. Українська та іноземні мови в початкових класах : актуальні проблеми й інноваційні технології навчання : І Всеукр. наук.-практ. конф. 30 бер. 2017 р. Кам’янець-Подільський, 2017. С. 5.
Навчальні та навчально-методичні посібники
1. English for ESP Students : [навчальний посібник для студентів факультетів гуманітарних та соціально-економічних дисциплін] / [Уманець А. В., Гудзяк А. М., Попадинець О. О., Трофименко А. О.] ; за ред. А. В. Уманець. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2012. – 264 с. (з грифом МОН України)
2. Уманець А. В. Формування професійної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови в умовах кредитно-модульної технології навчання : [навчальний посібник] / А. В. Уманець, А. О. Трофименко. – Кам’янець-Подільський : ПП Моштак М. І., 2008. – 130 с. (з грифом МОН України)
3. Літературознавча компаративістика. Практикум : [навчально-методичний посібник для студентів спеціальності «Філологія»] / Укладачі : Кшевецький В. С., Трофименко А. О. – Кам’янець-Подільський : Видавець ПП Зволейко Д.Г., 2015. – 160 с.
4. Test Your Grammar. Part I : навч. посіб. / Укладачі : А. В. Уманець, А. А. Крук, О. О. Попадинець, А. О. Трофименко. Кам’янець-Подільський : ФОП Гуменюк С. О., 2016. 180 с.
5. Guidelines and Tasks for Extracurricular and Individual Work of ESP Students : навч. посіб. з англійської мови для студентів неспеціальних факультетів / Укладачі : А. В. Уманець, Н. А. Глушковецька, А. В. Дубінська, А. А. Крук, А. О. Трофименко. Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друкарня Рута», 2019. 254 с.
Монографії
1. Трофименко А. О. Формування навчальних компетентностей у майбутніх учителів іноземних мов : (Монографія) / Анастасія Трофименко. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2012. – 164 с.