кандидат філологічних наук, доцент,
професор кафедри іноземних мов,
завідувач кафедри іноземних мов

Освіта

 • диплом спеціаліста Вінницького державного педагогічного інституту ім. М. Островського / 1982 р., вчитель англійської мови;
 • диплом кандидата філологічних наук (10.02.04 Германські мови) (1988 р.);
 • атестат доцента (1998 р.).

Професійна діяльність

 • 2008 – по даний час – завідувач кафедри іноземних мов Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.
 • 1998–2008 – завідувач кафедри іноземних мов Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету.
 • 2006 – по даний час – професор кафедри іноземних мов
 • 1997 – доцент кафедри іноземної філології Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету.
 • 1989–1997 – старший викладач кафедри іноземної філології Кам’янець-Подільського державного педагогічного інституту ім. В. П. Затонського.
 • 1988–1989 – викладач кафедри іноземних мов Кам’янець- Подільського державного педагогічного інституту ім. В. П. Затонського.
 •  1984–1988 – аспірант денної форми навчання Київського державного педагогічного інституту іноземних мов.
 • січень 1984–листопад 1984 – викладач кафедри іноземних мов Кам’янець-Подільського Вищого Військово-інженерного командного училища.
 • 1982–1984 – викладач з погодинною оплатою кафедри іноземних мов Кам’янець-Подільського державного педагогічного інституту ім. В. П. Затонського.

Автор понад 90 наукових праць.

Наукові інтереси

 • комунікативна та операціональна лінгвістика
 • диференціація одиниць різних терміносистем та їх переклад
 • інтерферентний вплив при вивченні іноземних професійного спрямування мов в умовах білінгвізму та плюралінгвізму

Публікації (за останні роки)

1. Уманець А. В. The Status of Syntactic Structures in Foreign Linguistics. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : Філологічні науки. Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2015. Вип. 38. С. 331-335. Стаття у збірнику, внесеного до наукометричної бази даних Index Copernicus.
2. Уманець А. В. Lexical Translation Transformations. Scientific papers of Kamianets-Podilsky Ivan Ohiyenko National University : Philological Sciences. Kamianets-Podilsky : Aksioma, 2015. Issue 39. P. 262-265. Стаття у збірнику, внесеного до наукометричної бази даних Index Copernicus.
3. Уманець А. В. Some Trends of Translation Theory. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : зб. за підс. зв. наук. конф. викл., докт. і аспір. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2015. Вип. 14.  Т. 3.  С. 60 -61.
4. Уманець А. В. ESP as a Prominent Area of EFL Teaching Today. Методика викладання філологічних дисциплін у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах України. Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2015. C. 66-67.
5. Уманець А. В. Historiography of American Descriptive Trends in Linguistics. Сontemporary Tendencies in Science and Education : Studies of the Germanic, Romance Languages and Translation : Materials digest of the International Scientific and Practical Internet Conference, 20-30 April 2015. Mykolaiv : The Mykolaiv V. O. Sukhomlynsky National University, 2015. P.154-157.
6. Уманець А. В. Correlation and Use of Non-finite Forms of the Verb in Bilingual Context. Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : наук. зб. : серія філологічна / редкол. : Л. М. Марчук (гол. ред.), В. П. Атаманчук (відп. ред.) та ін. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016. Вип. ХІІІ. С. 251-254. Стаття у збірниках (з Переліку ВАК України).
7. Уманець А. В. Ways of Translating English Participles in ESP Texts. Гуманітарний простір науки: досвід і перспективи : матеріали V Міжнар. наук.-практ. інтерн.-конф. 20 вер. 2016 р. Переяслав-Хмельницький, 2016. Вип. 5. С. 155-157.
8. Уманець А. В. Translation Transformations in the Process of Translating ESP Texts in Speech Therapy. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : зб. за підс. зв. наук. конф. викл., докт. і аспір. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016. Вип. 15, т . 3.  С. 53-54.
9. Уманець А. В. Peculiarities of Translating the Infinitive and Gerund into Ukrainian in ESP Texts. Методика викладання філологічних дисциплін у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах України. Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2016. C. 77-79.
10. Уманець А. В. The Use of Grammatical Translation Transformations in Translating the Trilogy “The Hunger Games” by S. Collins into Ukrainian. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : Філологічні науки. Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2017. Вип. 43. С. 130-133.  Стаття у збірнику, внесеного до наукометричної бази даних Index Copernicus.
11. Уманець А. В. Translation Transformations in the English Translation of L. Kostenko’s Poetry. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : Філологічні науки. Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2017. Вип. 45. С. 295-298. Стаття у збірнику, внесеного до наукометричної бази даних Index Copernicus. 12. Уманець А. В. Іншомовна підготовка студентів у світлі Концепції навчання іноземних мов здобувачів вищої освіти у Кам’янець-Подільському. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : зб. за підс. зв. наук. конф. викл., докт. і аспір. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. Вип. 16, т. 3.  С. 50-51.
13. Уманець А. В. Каламбур як стилістичний прийом та його використання у процесі навчання англійської мови в школі. Методика викладання філологічних дисциплін у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах України. Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2017. C. 128-130.
14. Уманець А. В. Концепція навчання іноземних мов здобувачів вищої освіти у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка. Лінгвістична підготовка студентів нефілологічних спеціальностей вищих навчальних закладів у контексті Болонського процесу та Загальноєвропейських Рекомендацій з вивчення, викладання та оцінювання мов : матеріали VІІI Міжнар. наук.-метод. конф., 5-6 жовтня 2017 р.Одеса : Бондаренко М. О., 2017.C. 291-296.
15. Уманець А. В. Pun in English Video Comic Strips and Ways of its Translation into Ukrainian. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : Філологічні науки. Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2018. Вип. 47. С. 125–127. Стаття у збірнику, внесеного до наукометричної бази даних Index Copernicus.
16. Уманець А. В. The Use of Stylistic Devices in Translating ESP Texts. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : зб. за підс. зв. наук. конф. викл., докт. і аспір. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2018. Вип. 17, т. 3. С.  52 -53.
17. Уманець А. В. Stages of Project Development in Teaching English. Методика викладання філологічних дисциплін у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах України. Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2018. C. 83-85.
18. Уманець А. В. Pan as a Stylistic Device in Translation Theory. Текст і дискурс : когнітивно-комунікативні перспективи : зб. матеріалів Всеукр. наук. інтерн.-конф., 28-29 березня 2018 р. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2018. С. 111-113. URL : htpp://englishcontext.kpnu/edu/ua/
19. Уманець А. В. Project-Based Work in Teaching English. Розвиток філологічних наук : європейські практики та національні перспективи : Міжн. наук.-практ. конф., 26-27 жовт. 2018 р. Одеса : Південноукраїнська організація «Центр філологічних досліджень», 2018. С. 77-78.
20. Уманець А. В. Pun as a Stylistic Device. Філологічні науки в системі сучасного гуманітарного знання ХХІ століття : Міжн. наук.-практ. конф., 21-22 груд. 2018 р. Одеса : Південноукраїнська організація «Центр філологічних досліджень», 2018. С. 118-119.
21. Уманець А. В. Some glimpses on ESP learning and translation. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : Філологічні науки. Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2019. Вип. 49.С. 113-115.  Стаття у збірнику, внесеного до наукометричної бази даних Index Copernicus.
22. Уманець А. В. Types of Projects in Teaching English. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : зб. за підс. зв. наук. конф. викл., докт. і аспір. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2019. Вип. 18, т. 3.
23. Уманець А. В. To the Question of ESP Teaching and Learning. Методика викладання філологічних дисциплін у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах України. Кам’янець-Подільський : Аксіома , 2019. C.  85-87.
24. Уманець А. В. Adequate Actualization of Text Concepts in the Process of Translation. Текст і дискурс : когнітивно-комунікативні перспективи : зб. мат. Всеукр. наук. інтер.-конф. 28-29 берез. 2019 р. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2019. С. 134-136. URL : htpp://englishcontext.kpnu/edu/ua/
Навчальні та навчально-методичні посібники
1. Уманець А. В. Практикум з англійської мови для аспірантів : [методичний посібник] / Антоніна Володимирівна Уманець. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський державний педагогічний інститут, 1993. – 23 с.
2. Уманець А. В. Вправи на вживання часових форм англійського дієслова : [методичний посібник] / Антоніна Володимирівна Уманець. – Кам’янець-Подільський, 1997. – 47 с.
3. Уманець А. В. Лабораторні та тестові завдання з англійської мови для аспірантів : [методичний посібник] / Антоніна Володимирівна Уманець. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський державний педагогічний інститут, 1997. – 36 с.
4. Уманець А. В. Посібник-довідник для вступників до вузу / Антоніна Володимирівна Уманець. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський державний педагогічний інститут, 1999. – 44 с.
5. Уманець А. В. Round the world : [навчально-методичний посібник з країнознавства] / Антоніна Володимирівна Уманець. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський державний педагогічний університет, 2000. – 60 с.
6. Уманець А. В. Лекції з теоретичної граматики сучасної англійської мови : [навчально-методичний посібник] / Антоніна Володимирівна Уманець. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський державний педагогічний університет, 2001. – 65 с.
7. Catch Up With Your English! : [навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів] / [А. В. Уманець, Т. І. Балакірєва, А. М. Гудзяк та ін.]; За ред. А. В. Уманець. – Кам’янець-Подільський : Абетка, 2001. – 356 с. (з грифом МОН України)
8. Catch Up With Your English! : [навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів] / [А. В. Уманець, Т. І. Балакірєва, А. М. Гудзяк та ін.]; За ред. А. В. Уманець. – [2-ге вид., виправл.]. – Кам’янець-Подільський : Абетка, 2005. – 360 с. (з грифом МОН України)
9. Face 2 Face with English : [навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів] / [А. В. Уманець, Т. І. Балакірєва, А. М. Гудзяк та ін.] ; За ред. А. В. Уманець. – Кам’янець-Подільський : Абетка, 2006. – 306 с. (з грифом МОН України).
10. Уманець А. В. Theoretical Grammar 4 U : Morphology : [навчальний посібник] / Антоніна Володимирівна Уманець. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський державний університет, 2007. – 104 с. (з грифом МОН України)
11. Face 2 Face with English : [навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів] / [А. В. Уманець, Т. І. Балакірєва, А. М. Гудзяк та ін.] ; За ред. А. В. Уманець. – [2-ге вид., виправл., допов.]. – Кам’янець-Подільський : ПП Буйницький О. А., 2008. – 280 с. (з грифом МОН України).
12. Уманець А. В. Формування професійної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови в умовах кредитно-модульної технології навчання : [навчальний посібник] / А. В. Уманець, А. О. Трофименко. – Кам’янець-Подільський : ПП Моштак М. І., 2008. – 130 с. (з грифом МОН України)
13. Grammar in Use : [навчальний посібник] / [А. В. Уманець, Т. І. Балакірєва, А. М. Гудзяк, В. О. Каденко, В. Р. Лічкевич, О. І. Мельник, Н. В. Проценко, М. А. Пієнко]; за ред. А. В. Уманець. – Кам’янець-Подільський : ПП Буйницький О. А., 2010. – 220 с. (з грифом МОН України).
14. Уманець А. В. Theoretical Grammar 4U : Syntax : [навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів освіти] / Антоніна Володимирівна Уманець. – Кам’янець-Подільський : ПП Буйницький О. А., 2010. – 140 с. (з грифом МОН України). 15. Уманець А.В. English for Postgraduate Students : навч. посіб. Кам’янець-Подільський : ФОП Сисін О.В. «Абетка», 2011. 130 c. (з грифом МОН України).
16. English for ESP Students : [навчальний посібник для студентів факультетів гуманітарних та соціально-економічних дисциплін] / [А. В. Уманець, А. М. Гудзяк, О. О. Попадинець, А. О. Трофименко] ; за ред. А. В. Уманець. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2012. – 264 с. (з грифом МОН України).
17. English for Students Majoring in Arts : [навчально-методичний посібник для студентів мистецьких спеціальностей] / А. В. Уманець, О. О. Попадинець; за ред. А. В. Уманець. – Кам’янець-Подільський : ТОВ Друкарня «Рута», 2014. – 244 с.
18. Уманець А. В., Крук А. А. English for Students Majoring in History : навч.-метод. посіб. для студ.-істор. Кам’янець-Подільський : ТОВ “Друкарня “Рута”, 2015. 312 c. 19. Уманець А. В., Крук А. А. , Попадинець О. О. Training Tests for IELTS Exams : навч. посіб. Кам’янець-Подільський : ТОВ “Друкарня “Рута”, 2016. 110 c.
20. Test Your Grammar. Part I : навч. посіб. / Уманець А. В., Крук А. А., Попадинець О. О., Трофименко А. О. Кам’янець-Подільський : ФОП Гуменюк С. О., 2016. 180 с.
21. Уманець А. В., Крук А. А., Попадинець О. О. Test Your Grammar. Part IІ : навч. посіб. Кам’янець-Подільський : ПП Мошак М. І., 2017. 112 с.
22. Уманець А. В., Глушковецька Н. Л. Guidelines and Self-Study Work of History Department : метод. рекоменд. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет, 2018. 55 c. 23. Уманець А. В., Крук А. А. English for Students Majoring in Psychology and Special Education : навч. посіб. з англ.. мови для студ. соціономіч. спец. Кам’янець-Подільський : Рута, 2019. 256 с.
24. Guidelines and Tasks for Extracurricular and Individual Work of ESP Students : навч. посіб. / Уманець А. В. та ін. Кам’янець-Подільський : ТОВ “Друкарня “Рута”, 2019. 254 c.


Публікації в електронних журналах та платформах електронної літератури