Викладачі кафедри іноземних мов працювали в підсекції Іноземні мови професійного спрямування.

Тематика доповідей викладачів кафедри у підсекції «Іноземні мови професійного спрямування» охоплювала новітні освітні концепції. Виступи учасників були присвячені різним проблемам пошуку та успішного втілення сучасних підходів та методів навчання професійно-орієнтованої іноземної мови у вищих навчальних закладах з метою покращення якості знань студентів та урізноманітнення, вдосконалення процесу викладання іноземних мов, щоб максимально наблизити його до стандарту носіїв мови.

У наукових дослідженнях викладачів розглядались найбільш ефективні варіанти диференційованого підходу до самостійної роботи у навчанні іноземних мов за професійним спрямуванням (доцент Уманець А. В.); особливості компетентнісного підходу до вивчення ESP в системі професійно-орієнтованої підготовки майбутніх випускників вузу як інструмента професійного розвитку (доцент Трофименко А. О.); аспекти фахового читання у процесі вивчення іноземної мови, методи навчання, послідовність формування навичок техніки читання (ст. викладач Крук А. А.); основні способи попередження явища граматичної інтерференції при перекладі з англійської мови на українську (ст. викладач Глушковецька Н.А.); сутність та особливості саморегуляції, яка є особистісним утворенням та найвищим рівнем професійної компетентності викладача іноземної мови професійного спрямування (ст. викладач Городиська О. М.); сучасні SMART-технології, можливості їх використання в навчальному процесі з метою активізації пізнавальної діяльності студентів неспеціальних факультетів (ст. викладач Попадинець О. О.); поняття та роль іншомовного усного мовлення у процесі вивчення іноземної мови студентами немовних спеціальностей, прийоми для активізації навичок професійної іншомовної компетентності (ст. викладач Кульбанська Р. В.); суть, основні поняття, принципи та особливості використання методу сугестопедії при викладанні іноземної мови професійного спрямування (викладач Дубінська А. В.).

Тематика доповідей засвідчує розмаїття наукових інтересів учасників підсекції, націлює сучасних дослідників на розробку та пошук нових моделей, пов’язаних із впровадженням у навчальний процес новітніх технологій і сучасних підходів  для інтенсифікації навчання та викладання іноземних мов професійного спрямування, що зумовлено нагальною потребою суспільства у підготовці мобільних, конкурентоспроможних фахівців.

Результати проведення наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів за підсумками НДР у 2019 році