кандидат педагогічних наук,
старший викладач кафедри іноземних мов

Освіта

  • диплом спеціаліста Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету / 1998 р., вчитель української мови і літератури та німецької мови, зарубіжної літератури;
  • диплом кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти (2011 р.)

Професійна діяльність

  • 2012 р. – по даний час – старший викладач кафедри іноземних мов КПНУ імені Івана Огієнка;
  • 2006 – 2012 – викладач кафедри іноземних мов КПНУ імені Івана Огієнка;
  • 2003 – 2006 – аспірант Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка;
  • 2001 – 2003 – викладач Кам’янець-Подільського державного університету.

Автор понад 30 наукових публікацій.

Наукові інтереси

  •  теорія і методика професійної освіти;
  • практичний аспект підготовки майбутнього вчителя у сучасному педагогічному закладі вищої світи;
  • методика викладання іноземної мови професійного спрямування.

Публікації (за останні роки)

1. Городиська О. М. Методичний аспект навчання читання професійно-орієнтованих текстів / Оксана Миколаївна Городиська // Соціально-гуманітарні виклики 2015 року : V Міжнародна науково-практична конференція НАНР. – Львів , 2015. – С. 44-47.
2. Городиська О. М. Мотиваційний компонент у готовності до професійної діяльності викладача іноземної мови професійного спрямування / Оксана Миколаївна Городиська // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів : вип. 14, у 3 т. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2015. – Т. 3. – С. С. 24 -25.
3. Городиська О. М. Методичний аспект навчання діалогічного мовлення на заняттях з німецької мови професійного спрямування / Оксана Миколаївна Городиська // Методика викладання філологічних дисциплін у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах: Матеріали ІV Регіональної науково-практичної конференції 24 вересня 2015р. – Кам’янець-Подільський : Аксіома , 2015. –C. 28-29.
4. Городиська О.М. Формування педагогічної рефлексії вчителя / Оксана Миколаївна Городиська // Вісник НТУУ «КПІ». Серія. Філологія. Педагогіка». – Випуск 6. – Київ, 2015. – С. 28-33.
5. Городиська О.М. Педагогічна культура викладача іноземної мови професійного спрямування / О.М. Городиська // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів : у 3 т. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016. – Вип. 15. – Т. 3. – 154 с. –С. 22-23.
6. Городиська О.М. Аудіювання на заняттях з іноземної мови професійного спрямування / О.М. Городиська // Методика викладання філологічних дисциплін у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах : Матеріали V Регіональної науково-практичної конференції
20 жовтня 2016 р. – Кам’янець-Подільський : Аксіома , 2016. – C. 27-29.
7. Городиська О.М. Формування в студентів потреби у професійному самовдосконаленні / О.М. Городиська // Вісник НТУУ «КПІ». Серія. Філологія. Педагогіка». – Випуск 8. – Київ, 2016. – С. 65-69.
8. Городиська О.М. Самоосвітня діяльність викладача іноземних мов професійного спрямування / О.М. Городиська // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів : вип. 16, у 3-х т. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2017. –Т. 3. – С. 25-27.
9. Городиська О.М. Професійний самоаналіз студента та шляхи його формування / О.М. Городиська // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України : електрон. наук. фах. вид. / гол. ред. Діденко О.В. – 2017. – Вип. 1. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadped_2017_1_6.
10. Городиська О.М. Формування педагогічного мислення майбутнього вчителя / О.М. Городиська // Педагогічна освіта : теорія і практика : збірник наукових праць / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка; Інститут педагогіки НАПН України [гол. ред. Лабунець В.М.]. – Вип. 22 (1-2017). – Ч.1. – Кам’янець-Подільський, 2017. – С. 58-63.
11. Городиська О.М. Розвиток критичного мислення студентів на заняттях німецької мови професійного спрямування/ О.М. Городиська // Методика викладання філологічних дисциплін у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах України : Матеріали VІ Регіональної науково-практичної конференції 23листопада 2017 р. – Кам’янець-Подільський : Аксіома , 2017. – C. 44-46.
12. Городиська О.М. Формування методологічної культури викладача іноземної мови професійного спрямування. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів : вип. 17, у 3-х т. Т. 3. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2018.
13. Городиська О.М. Особливості викладання іноземних мов на немовних факультетах. Методика викладання філологічних дисциплін у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах України. Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2018. C. 23-26.
14. Городиська О.М. Формування іншомовної комунікативної компетентності студентів немовних факультетів.Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів : вип. 18, у 3-х т. Т. 3.Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2019. С.
15. Городиська О.М. До проблеми формування методологічної культури майбутнього вчителя. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка. 2019 (1). С. 57-64.
Навчальні та навчально-методичні посібники:
1. Deutsch für naturwissenschaftliche Fachrichtungen : Grundkurs : навчально-методичний посібник / Автор-укладач : О.М. Городиська. – Кам’янець-Подільський : ТОВ “Друкарня “Рута”, 2017. – 144 с.
2. Deutsch für naturwissenschaftliche Fachrichtungen : Lesetexte : навчально-методичний посібник . / Автор-укладач : О.М. Городиська. – Кам’янець-Подільський : ТОВ “Друкарня “Рута”, 2017. – 148 с.
3. Praktisches Deutsch. Körperkultur und Physiotherapie: навчальний посібник / Автор-укладач : О. М. Городиська. Кам’янець-Подільський: ТОВ “Друкарня “Рута”, 2019. 104 c.