Гудзяк Алла Миколаївна

старший викладач 

Публікації (за останні 5 років)

Статті:

1. Гудзяк А. М. Навчання студентів у співробітництві / Алла Миколаївна Гудзяк // Науковий вісник Південно-українського державного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського : збірник наукових праць. – Одеса: ПДПУ  ім. К.Д. Ушинського, 2009.–№3. – С. 37-41.
2. Гудзяк А. М. Удосконалення вищої професійно-педагогічної освіти на основі єдності принципів інноваційної підготовки майбутніх фахівців / Алла Миколаївна Гудзяк // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів: вип.8, у 5 т. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, редакційно-видавничий відділ, 2009. – Т.3. – С. 65-67.
3. Гудзяк А. М. Міжсуб’єктна взаємодія на заняттях з іноземної мови у ВНЗ / Алла Миколаївна Гудзяк // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів: вип. 9, у 5 т. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, редакційно-видавничий відділ, 2010. – Т.3. – С. 120-121.
4. Гудзяк А. М. Удосконалення процесу професійної підготовки майбутніх фахівців в контексті євроінтеграції / Алла Миколаївна Гудзяк // Інтеграція змісту психолого-педагогічної підготовки майбутніх педагогів : матеріали міжвузівської наук.-практ. конф. (м. Євпаторія, 30-31 березня 2010р.) / Євпаторійський інститут соціальних наук РВНЗ «Кримський гуманітарний університет» (м. Ялта). – Євпаторія, 2010. – С. 29-33.
5. Гудзяк А. М. Формування творчої особистості в системі підготовки вчителя іноземної мови для початкової школи в умовах інтеграційних процесів в освіті / Алла Миколаївна Гудзяк // Науковий вісник Південно-українського державного педагогічного університету ім. К.Д. Ушинського: збірник наукових праць, спецвипуск «Сучасні тенденції в педагогічній науці України та Ізраїлю: шлях до інтеграції», Одеса: ПДПУ ім. К.Д. Ушинського, 2010. – С. 64-70.
6. Гудзяк А. М. Вчитель іноземної мови ХХІ століття (англ. мовою) / А. М. Гудзяк, Ю. М. Мілюкова // Современные тенденции в педагогической науке Украины и Израиля: путь к интеграции: материалы международного форума (Одесса, Израильский культурный центр при посольстве государства Израиль в Украине, 2010 г.): Ариэль, государство Израиль: Университетский центр Ариэль в Самарии, 2010. – С. 106-107.
7. Гудзяк А. М. До проблеми впровадження кредитно-модульної системи навчання у вищій школі України / Алла Миколаївна Гудзяк // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / за заг. ред. проф. В.І. Сипченка. – Слов’янськ : СДПУ, 2010.– Спецвип. 5. –  Ч.1.  – С. 83-91.
8. Гудзяк А. М. Самостійна робота в системі кредитно-модульного навчання майбутніх вчителів іноземної мови початкової школи / Алла Миколаївна Гудзяк // Нові концепції викладання мови у світлі сучасних вимог: матеріали всеукраїнської науково-методичної конференції,  11 листопада, 2010 року / укл. Г. А. Турчинова, О. О. Яременко, М. О. Шутова. – К. : НПУ імені М.П.Драгоманова, 2010. – С. 51-53.
9. Гудзяк А. М. Формування професійної компетентності майбутніх вчителів іноземної мови початкової школи / Алла Миколаївна Гудзяк // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів : вип. 10, у 5 т. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2011. – Т. 3. – С. 53-55.
10. Гудзяк А. М. Гуманізація процесу підготовки сучасного вчителя іноземної мови / Алла Миколаївна Гудзяк // Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2012. – Вип.23. –С. 254-258.
11. Гудзяк А. М. To the problem of Creative Independent Activities that Develop Information Culture of Future Teachers of English / Алла Миколаївна Гудзяк // English in Globalized World : збірник наукових праць за матеріалами 17 Міжнародної конференції Асоціації викладачів англійської мови TESOL-Україна (Кам’янець-Подільський, 15-16 березня 2012 р.) (англ. м.). – Кам’янець-Подільський : ВПП «Апостроф», 2012. – 220 с.–  С. 53-54.
12. Гудзяк А. М. Емоційна взаємодія на заняттях з іноземної мови / Алла Миколаївна Гудзяк // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів : вип. 11, у 3 т. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2012.– Т. 3. – С. 94-95.
13. Гудзяк А. М. Фактори, що впливають на успішне формування навичок в процесі підготовки вчителя іноземної мови початкової школи / Алла Миколаївна Гудзяк // Методика викладання філологічних дисциплін у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах України : матеріали I регіональної науково-практичної конференції, 20 вересня 2012 р. / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка; головний редактор Т. М. Петрова. – Кам’янець-Подільський : ВПП “Апостроф”, 2012. –  C. 43-45.
14. Гудзяк А. М. Пізнавальні та інформаційні потенційні можливості мережі Інтернет у підготовці студентів спеціальності «Початкове навчання та англійська мова» до занять з іноземної мови / Алла Миколаївна Гудзяк // Наука на постсоветском пространстве : история, перспективы и современность : материалы международной конференции (г. Донецк, 17 августа 2013 г.) :  Донецк : Научно-информационный центр «Знание», 2013. –  С. 83-87.
15. Гудзяк А. М. Технологічний підхід до навчання іноземної мови професійного спрямування / Алла Миколаївна Гудзяк // Методика викладання філологічних дисциплін у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах України : матеріали ІI регіональної науково-практичної конференції, 14 листопада 2013 року / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка; головний редактор Т. М. Петрова. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2013. – C. 22-23.

Навчальні та навчально-методичні посібники:

1. Practical English : [Методичні рекомендації з розмовної практики для студентів І курсу] / [Гудзяк А. М., Пієнко М. А., Проценко Н.В., Балакірєва Т. І. та ін.] – Кам’янець-Подільський : Абетка, 1998 –100 с.
2. Practical English : [навчально-методичний посібник з англійської    мови для студентів  2 курсу немовних факультетів] / [Гудзяк А. М., Пієнко М. А., Проценко Н.В.,         Балакірєва Т. І.] – Кам’янець –Подільський : Абетка, 1999. –132с.
3. Practical English : [навчально-методичний посібник з англійської    мови для студентів         1 курсу немовних факультетів] / [Гудзяк А. М., Пієнко М. А., Проценко Н.В.,   Балакірєва Т. І.] – Кам’янець –Подільський : Абетка, 2000. –228 с.
4. Catch Up With Your English! : [навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів] / [А. В. Уманець, Т. І. Балакірєва, А. М. Гудзяк та ін.]; За ред. А. В. Уманець. – Кам’янець-Подільський : Абетка, 2001. – 356 с. (з грифом МОН України)
5. Catch Up With Your English! : [навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів] / [А. В. Уманець, Т. І. Балакірєва, А. М. Гудзяк та ін.]; За ред. А. В. Уманець. –  [2-ге вид., виправл.]. – Кам’янець-Подільський : Абетка, 2005. –         360 с. (з грифом МОН України)
6. Face 2 Face with English : [навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів] / [А. В. Уманець, Т. І. Балакірєва, А. М. Гудзяк та ін.] ; За ред. А. В. Уманець. – Кам’янець-Подільський : Абетка, 2006. – 306 с. (з грифом  МОН України).
7. Face 2 Face with English : [навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів] / [А. В. Уманець, Т. І. Балакірєва, А. М. Гудзяк та ін.] ; За ред. А. В. Уманець. – [2-ге вид., виправл., допов.]. – Кам’янець-Подільський :                   ПП Буйницький О. А., 2008. – 280 с. (з грифом  МОН України).
8. Гудзяк А. М. Основи інноваційної професійної діяльності вчителя іноземної мови(для спеціальності «Початкове навчання та англійська мова) : [програма спецкурсу] / Алла Миколаївна Гудзяк. – Кам’янець-Подільський: Абетка, 2006. – 18с.
9. Grammar in Use : [навчальний посібник] / [А. В. Уманець, Т. І. Балакірєва, А. М. Гудзяк та ін.]; за ред. А. В. Уманець. – Кам’янець-Подільський : ПП Буйницький О. А., 2010. – 220 с. (з грифом  МОН України).
10. English for ESP Students : [навчальний посібник для студентів факультетів гуманітарних та соціально-економічних дисциплін] / [А. В. Уманець, А. М. Гудзяк, О. О. Попадинець, А. О. Трофименко] ; за ред. А. В. Уманець. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2012. – 264 с. (з грифом МОН України)