Крук Аліна Анатоліївна

кандидат філологічних наук, старший викладач

 Публікації (за останні 5 років)

Статті: 

 1. Крук А. А. Міфопоетична парадигма концепту долі у творчості Томаса Гарді / А. А. Крук // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2009. – Вип.  – C. 317-319.
 2. Крук А. А. Сентенція долі в художньому світі Т.Гарді й І. Нечуя-Левицького: ірраціональний вимір / А. А. Крук // Актуальні проблеми іноземної філології. Лінгвістика та літературознавство : міжвуз. зб. наук. ст. / [відп. ред. В.А. Зарва]. – Донецьк : Юго-Восток, 2009. – Вип. ІV. – С. 35-42.
 3. Крук А. А. Тема трагічної долі жінки в прозі Т.Гарді та її українське відлуння / А. А. Крук // Література. Фольклор. Проблеми поетики : зб. наук. праць / [редкол.: Г.Ф. Семенюк (гол. ред.), А.В. Козлов (відп. ред.) та ін.]. – К. : Твім інтер, 2009. – Вип. 34. – Ч. 1. – С. 305-311.
 4. Крук А. А. Засоби вираження індивідуально-трансформуючих міфологем долі у романі “Джуд Непомітний” Т.Гарді / А. А. Крук // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів: вип. 9, у 5 т. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2010. – Т.  – С. 148-149.
 5. Крук А. А. Концепція долі у творчості Т. Гарді та І. Нечуя-Левицького/ А. А. Крук // Наукові записки. Серія “Філологічна” : матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Міжкультурна комунікація: мова – культура – особистість” 22-23 квітня 2010 року. – Острог : Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2010. – Вип. 15. – С. 158-161.
 6. Крук А. А. Концепція реалістичного моделювання дійсності у творчості Т.Гарді та І. Нечуя-Левицького / А. А. Крук // Історико-літературний журнал 18’2010. – Одеса : Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, 2010. – С. 174-182.
 7. Крук А. А. Мотив жіночої долі в творчості Т.Гарді й І. Нечуя-Левицького: порівняльно-типологічне зіставлення / А. А. Крук // Література. Фольклор. Проблеми поетики : зб. наук. праць / [редкол.: Г.Ф. Семенюк (гол. ред.), А.В. Козлов (відп. ред.) та ін.]. – К. : Твім інтер, 2010. – Вип. 29. – Ч. 1. – С. 466-473.
 8. Крук А. А. Філософський аспект гардівського концепту долі/ А. А. Крук // Мова і культура : науковий журнал. – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2010. – Вип. 13. – Т. ІІІ (139). – С. 12-16.
 9. Крук А. А. Гардівський концепт долі у проекції на українську літературу/ А. А. Крук // Наукові записки. Серія Філологічна : матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Міжкультурна комунікація: мова – культура – особистість” 24-25 січня 2011 року. – Острог : Вид-во Національного університету “Острозька академія”. – 2011. – Вип. 16. – С. 373-378.
 10. Крук А. А. Компаративний аналіз концепту долі у творчості Т.Гарді та І.Франка / А. А. Крук // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : Філологічні науки. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2011. – Вип.  – C. 209-212.
 11. Kruk A. Creative Rethinking the Concept of Fate in the Works of Thomas Hardy and the Ukrainian Literature of the Late Nineteenth – Early Twentieth Century / A. A. Kruk// English in Globalised World: збірник наукових праць (англ. м.). – Кам’янець-Подільський: ВПП “’Апостроф”, 2012. – С. 84-85.
 12. Крук А. А. Доля як концепт у світосприйнятті Т.Гарді, І.Нечуя-Левицького, Панаса Мирного, І. Франка / А. А. Крук // Актуальні проблеми філології та перекладознавства : збірник наукових праць / [головний редактор М.Є. Скиба; відповідальний за випуск М.М. Торчинський]. – Хмельницький : ХмЦНП, 2012. – Вип. 5: українська філологія. – С. 94-101.
 13. Крук А. А. Концепт долі у художньому світі Т. Гарді та в українській літературі: естетичний аспект аналізу/ А. А. Крук // Наукові записки. Серія “Філологічна”. – Острог : Вид-во Національного університету “Острозька академія”. – 2012. – Вип. 27. – С. 195-198.
 14. Крук А. А. Проблема типологічних зіставлень у літературознавчому дискурсі: українсько-англійські паралелі / А. А. Крук // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. Випуск 31. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2012. – C.263-266.
 15. Крук А. А. Концепт як художня категорія / А. А. Крук // Збірник тез доповідей учасників І Регіональної науково-практичної конференції “Методика викладання філологічних дисциплін у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах України”. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2012. – С.47-48.
 16. Крук А. А. Понятійно-термінологічна основа дослідження концепту долі в художньому творі / А. А. Крук // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів: у 3-х томах. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2012. – Вип.  – Т. 3. – С. 111-112.
 17. Крук А. А. Структура та особливості змісту терміну “концепт” / А. А. Крук // Збірник наукових праць молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2013. – Випуск 4. – С.85-86.
 18. Крук А. А. Сучасні підходи до інтенсифікації навчання англійської мови професійного спрямування / А. А. Крук // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками ІI Регіональної науково-практичної конференції. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2013. – С. 34-36.