Лукановська Аліна Вікентіївна

Лукановська Аліна Вікентіївна

кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри іноземних мов

 

Освіта

 • диплом спеціаліста Кам’янець-Подільського державного педагогічного інституту імені В. П. Затонського / 1993 р., філолог, вчитель української мови і літератури та англійської мови
  • диплом кандидата педагогічних наук (2011 р.) (13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки)

Професійна діяльність

2006 – по даний час старший викладач кафедри іноземних мов Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

2005-2006 – викладач кафедри іноземних мов Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету

2002-2005 – аспірант кафедри загальної та соціальної педагогіки Львівського національного університету імені Івана Франка

2001-2002 – лаборант кафедри іноземних мов Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету

Наукові інтереси

 • загальна педагогіка та історія педагогіки
 • методика навчання англійської мови для спеціальних цілей

Публікації (за останні роки)

 1. Лукановська А. В. Про метод м’якого оцінювання знань та структури творчих можливостей / А. В. Лукановська, Є.І. Сявавко, [М.С. Сявавко] // Імідж сучасного педагога. – № 2-3. – 2009. – С.33-38.
 2. Лукановська А. В. Українська етнопедагогіка в системі впливів на особистість підлітка / А. В. Лукановська // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : зб. за підсумками звіт. наук. конф. викладачів, докторантів і аспірантів : у 5 т. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2009. – Вип. 8, Т 3. – С. 93-94.
 3. Лукановська А. В. Розвиток іншомовних здібностей студентів нефахових спеціальностей в дусі вимог сучасності / А. В. Лукановська // Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. – Львів, 2010. – Вип.26, ч. 1. – 290 с. – С. 117-124.
 4. Лукановська А. В. Творчий потенціал особистості: структурні компоненти / А. В. Лукановська // Проблеми сучасної психології : зб. наук. праць Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. І. Огієнка, Інституту психології                    ім. Г. С. Костюка АПН України / за ред. С.Д. Максименка, Л.А. Онуфрієвої. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2010. – Вип. 8. – С. 630-644.
 5. Лукановська А.В. Використання розвиваючого потенціалу традиційно-народних засобів виховання у педагогічній діяльності прогресивного жіноцтва Західної України (перша третина ХХ століття) / А. В. Лукановська // Збірник наукових праць «Педагогічна освіта: теорія і практика». Кам’янець-Подільський : ЗволейкоД. Г., 2010. – Вип. 4. – С. 85-90.
 6. Лукановська А. В. Етапи розвитку української етнопедагогічної думки (друга половина ХІХ–ХХ ст.) / А. В. Лукановська // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : наук. журнал. – Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2010. – № 4 (6). – С. 46-59.
 7. Лукановська А. В. Традиційно-народні засоби формування творчої особистості підлітка в оцінці та діяльності прогресивних українських педагогів ІІ пол. ХІХ – початку ХХ ст. / А. В. Лукановська // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : зб. за підсумками звіт. наук. конф. викладачів і аспірантів. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет ім. І. Огієнка, 2010. – Вип. 9, у 5 т., т. 3. – С. 151-152.
 8. Лукановська А. В. Національно-культурний компонент змісту навчання іноземних мов / А. В. Лукановська // Збірник «Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : Філологічні науки». – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2010. – Вип. 23. – C.111-117.
 9. Лукановська А. В. Козацька система виховання: традиції та сучасність / А. В.Лукановська // Українська культура та ментальність: самобутність в умовах глобалізації / Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 28–30 січня 2011 р. – Сімферополь : ЦРОНІ, 2011. – С. 48-51.
 10. Лукановська А. В. Формирование творческих умений подростков в их традиционных объединениях / А. В. Лукановська // Теория и практика современной педагогики: материалы международной заочной научно-практической конференции. – Ч. I. (25 января 2011 г.). – Новосибирск : Изд. «ЭНСКЕ», 2011. – 198 с. – С. 63-70.
 11. Лукановська А. В. Мовленнєва культура підлітків у формуванні етнофора / А. В. Лукановська // Наукові записки. Серія «Культурологія». – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2011. – Вип. 7. – 464 с. – С. 59-71.
 12. Лукановська А. В. Інноваційні підходи до формування творчих умінь підлітків у навчальній діяльності / А. В. Лукановська // Актуальні питання, проблеми та перспективи розвитку гуманітарного знання у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти: зб. наукових праць / за заг. ред. к.філос.н. М.А. Журби. – Частина ІІ. – Луганськ : вид-во СНУ ім.В.Даля, 2011. – 332 с. – С. 75-80.
 13. Лукановська А. В. Етнопедагогічні знання як один із орієнтирів сучасного педагога у формуванні творчої особистості / А. В. Лукановська // Освіта та наука в умовах глобальних викликів / Матеріали ІV міжнародної науково-практичної конференції 10–12 червня 2011 р., – Судак : ВіТроПринт, 2011. – 224 с. – С. 208-210.
 14. Лукановська А. В. Народнопедагогічні традиції у формуванні творчої особистості підлітка / А.В. Лукановська // Релігія, релігійність, філософія та гуманітаристика у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти : зб. наукових праць / за заг. ред. к. філос. н. Журби М. А. – Частина ІІ. – Луганськ : вид-во СНУ ім. В. Даля, 2011. – 260 с. – С.142-145.
 15. Лукановська А. В. Мовленнєві вміння як важливий чинник соціокультурної комунікації / А. В. Лукановська // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів. – Випуск 10. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2011. – У 5-ти т., т. 3. – С. 151-152.
 16. Лукановська А. В. Впровадження етнопедагогічного досвіду українців через інноваційні технології виховання / А. В. Лукановська // Управління інноваційним розвитком освіти: глобальний та національний виміри : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (2 квітня 2012 року, м. Суми. – Суми : Університетська книга, 2012. – 203 с. – С.162-164.
 17. Лукановська А. В. Місце традиції в педагогічному процесі у контексті цивілізаційних змін / А. В. Лукановська, Є. І. Сявавко // Mysl i praktyka edukacyjna w obliczu zmian cywilizacyjnych. – Rzeszow, 2012. – T. 1. – С. 499-505.
 18. Лукановська А.В. Використання інноваційних технологій у формуванні іншомовної комунікативної компетенції / А. В. Лукановська // Сучасні напрямки викладання гуманітарних дисциплін у середніх та вищих навчальних закладах: мова, література, історія: матеріали ІІ Міжнар. наук. конф., 25–26 квітня 2012 р., м. Горлівка. – Горлівка : Вид-во ГДПІІМ, 2012. – 296 с. – С. 214-218.
 19. Лукановська А. В. Формирование творческих умений подростков при вышивании с помощью современных технологий / А. В. Лукановська // Педагогика и психология: теория и практика: материалы международной заочной научно-практической конференции. (25 апреля 2012 г.). – Новосибирск : Изд. «Сибирская ассоциация консультантов», 2012. – Ч. I. – 166 с. – С.97-102.
 20. Лукановська А. В. Стимулювання розвитку творчих умінь підлітків засобами української етнопедагогіки / А. В. Лукановська // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : збірник наукових праць «Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. Вип. 3 (46). – Рівне : РДГУ, 2012. – 150 с. – С. 96-100.
 21. Лукановська А. В. Психолого-педагогічні та етнопедагогічні аспекти формування творчих умінь підлітків як складової їх творчого потенціалу / А. В. Лукановська // Роль педагогіки та психології в сучасному світі : Збірник тез наукових робіт міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 16-17 листопада 2012 року) : – Львів : ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2012. – 124 с. – С. 69-71.
 22. Лукановська А. В. Формування іншомовної соціокультурної компетенції студентів нефахових спеціальностей / А. В. Лукановська // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів : у 3-х томах. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2012. – Вип. 11. – Т. 3. – С.117-118.
 23. Лукановська А. В. Педагогічні фактори розвитку творчого потенціалу особистості / А. В. Лукановська // «Актуальні проблеми педагогіки та психології». Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 17-18 травня 2013 р.). – Львів : ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2013. – 104 с. – С. 58-61.
 24. Лукановська А. В. Культура взаємодії з природним довкіллям як складова творчості у традиціях української етнопедагогіки / А. В. Лукановська // Наука і сучасність: виклики глобалізації. – Частина ІІ (юридичні науки, педагогічні науки, політичні науки) : Міжнародна конференція, м.Київ, 25 травня 2013 р. Центр наукових публікацій. – 150 с. – С. 118-122.
 25. Лукановська А. В. Сутність проблеми формування творчого потенціалу особистості / А. В. Лукановська // «Сучасний вимір педагогічних та психологічних наук» : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, Україна, 25 травня 2013 року). – Київ : ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології», 2013. – 108 с. – С. 20-23.
 26. Лукановська А. В. Дослідження феномену творчості як важливої складової навчально-виховного процесу / А. В. Лукановська // Актуальні питання, проблеми та перспективи розвитку гуманітаристики у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти: зб. наукових праць / заг. ред. Журби М.А. Частина ІІІ. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2013. – 278 с. – С. 84-87.
 27. Лукановська А.В. Творча самореалізація студентів немовних спеціальностей в процесі професійної адаптації / А. В. Лукановська // Подолання мовних та комунікативних бар’єрів: методика викладання гуманітарних дисциплін студентам немовних спеціальностей: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 7-8 червня 2013 р. / За заг. ред. А.Г.Гудманяна, О.Г. Шостак. – К. : Університет «Україна», 2013. – 348 с. – С. 81-85.
 28. Лукановська А. В. Формування міжкультурної комунікації як діалогу культур / А. В. Лукановська // Актуальні проблеми викладання іноземних мов для професійного спілкування : Матеріали ІV Всеукр. наук.-практ. конф., 7-8 червня 2013 р. : у 2 т. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2013. – Т.2 : Лінгвістичні, психолінгвістичні та крос культурні аспекти навчання іноземним мовам. – 2013. – 96 с. – С. 66-68.
 29. Лукановська А. В. Саморозвиток особистості як творчий процес / А. В. Лукановська // «Пріоритети розвитку педагогічних та психологічних наук у ХХІ столітті» : зб. наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (7-8 червня 2013 р., м. Одеса). – Одеса : ГО «Південна фундація педагогіки», 2013. – 104 с. – С. 62-67.
 30. Лукановська А. В. Створення ситуацій міжкультурного спілкування на заняттях з англійської мови зі студентами неспеціальних факультетів / А. В. Лукановська // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками ІI Регіональної науково-практичної конференції. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2013. – С. 42-45.