Напрямки наукової роботи на кафедрі іноземних мов

 Назва комплексної науково-дослідної роботи  Актуальні проблеми дослідження та методики викладання іноземних мов професійного спрямування.

Короткий зміст і очікувані результати  Дослідження планується здійснювати в декількох напрямках: аналіз новітніх технологій у навчанні іноземних мов студентів непрофільних спеціальностей; дослідження сучасних методик та технологій викладання іноземних мов за професійним спрямуванням; обгрунтування  найбільш ефективних засобів використання інтерактивних технологій та методів навчання іноземних мов за професійним спрямуванням; систематизація проблем формування у студентів позитивної мотивації до вивчення іноземних мов. Теоретичне дослідження проблем, аналіз практичного досвіду у даному напрямку, проведення експериментів і систематизація їх результатів є основними завданнями комплексної теми кафедри.

Індивідуальні теми викладачів

Уманець А. В. Інтерактивні технології навчання іноземних мов за професійним спрямуванням; проблеми формування позитивної мотивації студентів до вивчення іноземних мов; систематизація одиниць різних терміносистем англійської мови та особливості їх україномовного перекладу.

Трофименко А. О. Сучасні технології навчання англійської мови професійного спрямування в умовах компетентнісного підходу.

Попадинець О. О. Українська та англійська література доби романтизму;  сучасна англомовна термінолексика у професійному мовленні.

Гудзяк А. М. Формування готовності майбутнього вчителя іноземної мови до інноваційної професійної діяльності в початковій школі.

Городиська О. М. Самоосвіта та саморозвиток як шляхи професійного самовдосконалення викладача іноземної мови професійного спрямування.

Кульбанська Р. В. Формування у студентів здатності іншомовного спілкування в конкретних професійних  сферах і ситуаціях ( на матеріалі французької мови).

Крук А. А. Динаміка розвитку основних концептів, що віддзеркалюють професійну актуальність (на матеріалі англо-українського літературно-художнього дискурсу).