Попадинець Оксана Олександрівна

Посада: старший викладач кафедри іноземних мов

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Освіта

 • диплом спеціаліста Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету / 2002 р., вчитель української мови та літератури і англійської мови та зарубіжної літератури;
 •  диплом магістра Кам’янець-Подільського державного унівурситету / 2005 р., викладач англійської мови;
 • диплом кандидата філологічних наук (10.01.05 – порівняльне літературознавство); / 2009 р.

Професійна діяльність

 •  2012-по даний час доцент кафедри іноземних мов Кам’янець-Подільського національного унівурситету імені Івана Огієнка;
 • 2009-2012-старший викладач кафедри іноземних мов Кам’янець-Подільського національного унівурситету імені Івана Огієнка;
 • 2005-2009 – викладач кафедри іноземних мов Кам’янець-Подільського національного унівурситету імені Івана Огієнка;
 • 2005-2008 – аспірант кафедри світової літератури Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

Автор понад 40 публікацій.

Наукові інтереси

 • методика викладання англійської мови професійного спрямування;
 • порівняльне літературознавство

Публікації (за останні роки)

 1. Попадинець О.О. Artistic interpretation of Haydamachyna in the historical novel “The Last Eagles” by M. Starytsky. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного ун-ту імені Івана Огієнка: Філологічні науки. 2017. Вип. 45. С. 178-181. http://elar.kpnu.edu.ua:8081/xmlui/bitstream/handle/123456789/3239/Naukovi-pratsi-K-PNU-im.I.-Ohiienka-Filolohichni-nauky-Vyp.-45.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 2. Попадинець О.О. Інтерпретація постаті Устима Кармелюка в історичному романі М. Старицького “Кармелюк” та белетризованій розвідці Й. Ролле “Опришок”. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : Філологічні науки. 2019. Випуск49. C. 20–22. file:///C:/Users/Admin/Downloads/Npkpnu_fil_2019_49_7.pdf
 3. Попадинець О.О. Lexical composition of W.Scott’s and M.Starytsky’s historical novels. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного ун-ту імені Івана Огієнка : Філологічні науки. Вип. 50. С. 140-143. http://elar.kpnu.edu.ua:8081/xmlui/bitstream/handle/123456789/3266/Naukovi-pratsi-K-PNU-im.I.-Ohiienka-Filolohichni-nauky-Vyp.50.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 4. Попадинець О.О. Використання пристроїв категорії SMART у процесі вивчення іноземної мови за професійним спрямуванням. «Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми» : зб. наук. праць. Вип. 57. Київ-Вінниця : ТОВ «Друк плюс», 2020. С. 67-77. https://scholar.google.com.ua/scholar?hl=uk&as_sdt=0,5&cluster=9399073889583189712; https://vspu.net/sit/index.php/sit/issue/view/183/178
 5. Попадинець О. О. Інтерпретація історичних постатей у творах М.Старицького та І.Огієнка: типологічний аспект. Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : наук. зб. : серія філологічна. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2020. Вип. XVІI. С. – 193-201. http://elar.kpnu.edu.ua:8081/xmlui/bitstream/handle/123456789/5069/Ivan-Ohiienko-and-Contemporary-Science-and-Education-Philology-Issue%2017.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 6. Byron’s poetry in Lesia Ukrainka’s interpretation. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія». №46.Т. 3. Видавничий дім «Гельветика» 2020. С. 146-149. http://www.vestnik-philology.mgu.od.ua/archive/v46/part_3/36.pdf
 7. Esp: an interdisciplinary approach. Методика викладання філологічних дисциплін у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах України” : зб. наукових праць учасників ІХ Регіональної наук.-практ. конф. Кам’янець-Подільський : Кам’я нець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2020. С. 57-60. http://elar.kpnu.edu.ua:8081/xmlui/bitstream/handle/123456789/4166/Metodyka-vykladannia-filolohichnykh-dystsyplin-u-zahalnoosvitnikh-ta-VNZ-Ukrainy-2020.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 8. Smart-технологія, як інструмент активізації пізнавальної діяльності студентів неспеціальних факультетів. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : зб. за підсумками звітної наук. конференції викладачів, докторантів і аспірантів : у 3 томах. – Кам’янець-Поділ. : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2020. – Вип. 19. – Т. 3. – С. 42-43. http://elar.kpnu.edu.ua:8081/xmlui/bitstream/handle/123456789/4630/Naukovi-pratsi-K-PNU-im.I.-Ohiienka-zbirnyk-za-pidsumkamy-zvitnoi-naukovoi-konferentsii–Vyp.19.–T.3.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 9. The importance of professionally oriented listening in ESP learning. Dynamics of the development of world science. Abstracts of the 13th International scientific and practical conference. Perfect Publishing. Vancouver, Canada. 2020. Pp. 43-49. https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2020/09/DYNAMICS-OF-THE-DEVELOPMENT-OF-WORLD-SCIENCE_2-4.09.2020.pdf
 10. Artistic details of W. Scott’s and M. Starytsky’s historical novels. Південний Архів (філологічні науки) : Збірник наукових праць. Випуск LXXXV. – Херсон : ХДУ, 2021. – С. 134-138. https://pa.journal.kspu.edu/index.php/pa/article/view/743/740
 11. The Use of Multimedia in ESP Teaching. Proceedings of the 3rd International Scientific and Practical Conference “Recent Scientific Investigation”. Oslo, Norway: Dagens næringsliv forlag, 2021, № 74. P. 178-181. https://www.interconf.top/documents/2021.09.16-18.pdf
 12. ESP у глобалізаційних викликах сьогодення. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : зб. за підсумками звітної наук. конференції викладачів, докторантів і аспірантів : у 3 томах. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2021. Вип. 20. Т. 3. С. 43-44. http://elar.kpnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/5582
 13. Від англійської мови для спеціальних цілей (ESP) до предметно-мовного інтегрованого навчання (CLIL): до проблеми забезпечення безперервної іншомовної освіти. Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2022. – Вип.47. Том 3. – С. 301-306. http://www.aphn-journal.in.ua/archive/47_2022/part_3/49.pdf
 14. Проблема інтерактивності під час дистанційного навчання англійської мови професійного спрямування. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : зб. за підсумками звітної наук. конференції викладачів, докторантів і аспірантів. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2022. Вип. 21. С. 88-89. https://science.kpnu.edu.ua/naukovi-pratsi-vykladachiv/

Монографії:
1. Попадинець О. О. Історична романістика Вальтера Скотта і Михайла Старицького: проблема типологічного підходу : (Монографія). – Кам’янець-Подільський : ПП Буйницький, 2011. – 240 с.
Навчальні та навчально-методичні посібники:

 1. Уманець А.В., Крук А.А., Попадинець О.О. Test Your Grammar. Part IІ : навч. посіб. / за ред. А.В. Уманець. Кам’янець-Подільський ПП Мошак М.І., 2017. 112 с. http://elar.kpnu.edu.ua:8081/xmlui/bitstream/handle/123456789/1321/Test%20Your%20Grammar.%20Part%20IІ.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 2. English for Students of the Department of Ukrainian Philology and Journalism : навч. посіб. з англ. мови для студ. ф-ту укр. філол. та журналіст. / А.В. Уманець, А.А. Крук, О.О. Попадинець, А.О. Трофименко ; за ред. А.В. Уманець. Кам’янець-Подільський : ТОВ “Друкарня “Рута”, 2020. 242 c. http://elar.kpnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/3604
 3. Уманець А.В., Попадинець О.О. English for Students of Elementary and Primary Education : Навчальний посібник з англійської мови для студентів педагогічного факультету спеціальностей «Початкова освіта» та «Дошкільна освіта» / укладачі: А.В. Уманець, О.О. Попадинець; за ред. А.В. Уманець. – Кам’янець-Подільський : ТОВ “Друкарня Рута”, 2020. – 174 с. http://elar.kpnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/3783
 4. English for students of economics department : навчальний посібник з англійської мови для студентів економічного факультету / укладачі: А.В. Уманець, Н.А. Глушковецька, А.В. Дубінська, А.А. Крук, О.О. Попадинець, А.О. Трофименко ; за ред. А.В. Уманець. – Кам’янець-Подільський : ТОВ “Друкарня “Рута”,2021. – 256 c. http://elar.kpnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/5696
 5. English for Current Communication and Job-Related Areas: навчальний посібник з англійської мови для студентів нефахових спеціальностей /укладачі:А.О. Трофименко, Н.А. Глушковецька, А.В. Дубінська, А.А. Крук, О.О. Попадинець. – Кам’янець-Подільський : ТОВ “Друкарня “Рута”, 2021. – 242 c. http://elar.kpnu.edu.ua:8081/xmlui/handle/123456789/5710