Трофименко Анастасія Олександрівна

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземних мов

Освіта
• диплом спеціаліста Кам’янець-Подільського державного університету / 2003 р., викладач англійської і німецької мов та зарубіжної літератури;
• диплом кандидата педагогічних наук (13.00.04 – теорія і методика професійної освіти, 2008р.)
Професійна діяльність

2012-по даний час доцент кафедри іноземних мов Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
2009-2012 – старший викладач кафедри іноземних мов Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
2004-2007 – аспірант Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка
2003-2004 – асистент кафедри іноземних мов Кам’янець-Подільського державного університету
Автор понад 30 публікацій.

Наукові інтереси
• методика навчання англійської мови (у т.ч. для спеціальних цілей)

Публікації (за останні роки)

1. Трофименко А. О. Проблеми методології та техніки проведення системних досліджень навчальних компетентностей майбутнього вчителя / А. О. Трофименко // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів : у 3-х томах. –      Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2012. – Вип. 11. – Т. 3. – С.144-145.
2. Трофименко А. О. Опанування студентом навичками рефлексії своєї діяльності / А. О. Трофименко // Наука і вища освіта : тези доповідей XXІ Міжнар. наук. конф. студентів і молодих учених, м. Запоріжжя, 18 квітня 2013 р. : у 2 т. / Класичний приватний університет. – Запоріжжя : КПУ,          2013. – Т. 1. – С.328-329.
3. Трофименко А. О. Сучасні підходи до методології викладання іноземної мови у вищій школі / А. О. Трофименко // Збірник наукових праць молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2012. – Вип. 4. – С.  124.
4. Трофименко А. О. Основні підходи до розробки концепції моделі навчальної компетентності майбутнього вчителя іноземних мов / А. О. Трофименко // Збірник наукових праць молодих вчених         Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2011. – Вип. 3. – С. 212.
5. Трофименко А. О. Парадигмальний підхід до змісту ключових педагогічних компетенцій / А. О. Трофименко // Педагогічна освіта : теорія і практика : збірник наукових праць. – Кам’янець-Подільський : Видавець ПП Зво-лейко Д. Г., 2013. – Вип. 8. – С. 166-170.
6. Трофименко А. О. Формування професіоналізму у майбутніх вчителів предметів гуманітарного циклу / А. О. Трофименко // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів : у 5 т. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2011. – Вип. 10. – Т. 3. – С.114-115.
7. Трофименко А. О. Педагогічні технології формування навчальних компетентностей майбутнього вчителя-гуманітарія / А. О. Трофименко // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / [За заг. ред проф. В. І. Сипченка]. – Спецвип. 5. – Ч. ІІІ. – Слов’янськ : СДПУ, 2010. – С.107-115.
8. Трофименко А. О. Формування іншомовної комунікативної компетенції майбутнього вчителя в сучасному освітньому просторі / А. О. Трофименко // Нові концепції викладання іноземної мови у світлі сучасних вимог : Матеріали всеукраїнської науково-методичної конференції, 11 листопада 2010 року / Укл. Г. А. Турчинова, О. О. Яременко, М. О. Шутова. – К. : НПУ імені       М. П. Драгоманова, 2011. – С.197-199.
9. Трофименко А. О. Теоретичні аспекти формування навчальної компетентності майбутнього вчителя іноземних мов / А. О. Трофименко // Наукові записки. – Випуск 89 (2). – Серія : Філологічні науки (мовознавство): У 5 ч. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2010. – С.246-251.
10. Трофименко А. О. Ключові позиції кредитно-трансферної системи організації професійного навчання / А. О. Трофименко // Збірник наукових праць молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2009. – Вип. 1. – С. 95-96.
11. Трофименко А. О. Діагностична методика дослідження навчальної компетентності майбутнього вчителя іноземних мов // Збірник наукових праць молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2010. – Вип. 2. – С. 110-111.
12. Trofymenko А. О. The Forming of Professionalism of Future Teacher in Humanities / А. О. Trofymenko // English in Globalised World : збірник наукових праць [англ. м.]. – Кам’янець-Подільський : ВПП «Апостроф», 2012. – С. 175-176.
13. Трофименко А. О. Готовність до самовизначення та самореалізації в процесі навчання як основного суб’єкта підготовки студента до професійної діяльності / А. О. Трофименко // Сучасні напрямки викладання гуманітарних дисциплін у середніх та вищих навчальних закладах : мова, література, історія : матеріали ІІ Міжнар. наук. конф. 25-26 квітня 2012р., Горлівка. – Горлівка : Вид-во ГДПІІМ, 2012. – С. 269-272.
14. Трофименко А. О. Використання сучасних технологій на уроках іноземної мови / А. О. Трофименко // Методика викладання філологічних дисциплін у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах України : матеріали І Регіональної науково-практичної конференції 20 вересня 2012р., Кам’янець-Подільський. – Кам’янець-Подільський : ВПП «Апостроф», 2012. – С.55-57.
15. Трофименко А. О. Компетентнісний підхід до професійної освіти в рамках Болонського процессу / А. О. Трофименко // ІV Міжнародний освітній форум : «Особистість в єдиному освітньому просторі» : [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://forumzp.ucoz.ua/index/konferencija_2/0-5

Навчальні та навчально-методичні посібники
1. English for ESP Students : [навчальний посібник для студентів факультетів гуманітарних та соціально-економічних дисциплін] / [Уманець А. В., Гудзяк А. М., Попадинець О. О., Трофименко А. О.] ; за ред. А. В. Уманець. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2012. – 264 с. (з грифом МОН України)
2. Уманець А. В. Формування професійної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови в умовах кредитно-модульної технології навчання : [навчальний посібник] / А. В. Уманець, А. О. Трофименко. – Кам’янець-Подільський : ПП Моштак М. І., 2008. – 130 с. (з грифом МОН України)

Монографії
Трофименко А. О. Формування навчальних компетентностей у майбутніх учителів іноземних мов : (Монографія) / Анастасія Трофименко. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2012. – 164 с.